Návrh změny stanov

Napsal Cech studentů historie (») 25. 12. 2009 v kategorii Zápisy ze schůzí, přečteno: 134566×

Převážná většina změn v uvedeném návrhu pouze upřesňuje dřívější ustanovení (pravomoci valné hromady a výboru) a legalizuje metody, které dosud byly běžně, byť neoficiálně, užívány (způsob přijímání nových členů). Doplnil jsem do stanov i kategorii externího členství, která byla zavedena minulý rok.

Jediné faktické změny se týkají pravomocí externích a čestných členů, kteří dosud měli volební právo, zatímco tento návrh počítá s jeho odebráním, které však není nezbytné a lze o něm diskutovat. V návrhu není řešena otázka povinností řádných členů. Ponechávám na širší diskusi, zda by měly být členské povinnosti nějak podrobně definovány. Dále bude třeba řešit otázku sídla.

O. Kolář

Návrh nového znění stanov

Preambule

Cech invalidů  středoevropské historiografie, o.s. je neziskovou organizací založenou na základě zákona o sdružování občanů s cílem podpořit středoevropskou historiografii.

Cech invalidů  středoevropské historiografie sdružuje osoby studující historické vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci, které se věnují historii, ať už to z odborného či laického hlediska a mají zájem na společných aktivitách a není jim lhostejný osud historikův.Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Úplný název občanského sdružení: Cech invalidů středoevropské historiografie, o.s.; zkratka: CISH, o.s.

 2. Sídlo a adresa: ???

 3. CISH, o.s. je dobrovolné a nezávislé sdružení studentů historických věd na Univerzitě Palackého v Olomouci

 4. CISH, o.s. je nezisková organizace.Článek II.

Hlavní cíle

Hlavním cílem je pořádání kulturních a společenských akcí Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci těchto cílů se CISH, o.s. snaží přibližovat historii širší společnosti, pořádá kulturní a sportovní akce pro členy  a další osoby, kteří mají zájem o historii.

Článek III.

Členství

a) Řádné členství

1.      Členem se může stát fyzická osoba, která je studentem či absolventem historické vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci, která souhlasí se stanovami a cíli CISH, o.s. a chce se na dosažení těchto cílů aktivně podílet.

2.      O přijetí nového člena rozhoduje výbor na základě písemné nebo ústní žádosti nebo navržením jedním z řádných členů při svém nejbližším zasedání.

3.      Člen je povinen platit členský příspěvek, jehož výši stanoví valná hromada vždy nově na jeden kalendářní rok.

4.      Právem člena je zejména aktivně se účastnit činnosti CISH, o.s. a vyjadřovat se k ní. Řádný člen má aktivní i pasivní volební právo.

5.      Povinností člena je dodržovat stanovy CISH, o.s. a respektovat rozhodnutí valné hromady.

6.      Členství zaniká vystoupením z CISH, o.s. nebo rozhodnutím valné hromady na základě porušení stanov, nebo smrtí. Členství zaniká rovněž zánikem CISH, o.s.

b) Externí členství

1. Externím členem se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má zájem se podílet na aktivitách CISH, o. s.

2. O přijetí nového externího člena rozhoduje výbor na základě písemné nebo ústní žádosti nebo navržením jedním z řádných členů při svém nejbližším zasedání.

3. Externí člen není povinen platit členské příspěvky a nemá aktivní ani pasivní volební právo. Má právo se vyjadřovat k činnosti CISH, o. s. a aktivně se na ní podílet.

4. Členství zaniká vystoupením z CISH, o.s., rozhodnutím valné hromady nebo smrtí.c) Čestné členství

 1. Čestným členem se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která má zájem aktivně se podílet na cílech CISH, o.s.

 2. Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí výboru po navržení alespoň jedním řádným členem CISH, o.s. Čestné členství je udělováno za zásluhy o činnost CISH, o. s.

 3. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky a nemá aktivní ani pasivní volební právo. Má právo se vyjadřovat k činnosti CISH, o. s. a aktivně se na ní podílet.

 4. Členství zaniká vystoupením z CISH, o.s., rozhodnutím valné hromady nebo smrtí.Článek IV.

Orgány CISH, o.s.

Valná hromada

 1. Je tvořena řádnými členy CISH, o.s.

 2. Je nejvyšším orgánem CISH, o.s.

 3. Je svolána statutárním orgánem alespoň dvakrát ročně.

 4. Volí a odvolává statutární orgán.

 5. Bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření CISH, o.s.

 6. Rozhoduje o přijetí nových členů a o zrušení členství svých členů.

 7. Rozhoduje o zrušení CISH, o.s.

 8. Rozhoduje většinou hlasů.

 9. Rozhoduje o změně stanov, a to většinou hlasů.


Výbor

 1. Má pět členů – starosta, tajemník, kronikář, kulturní referent, strážce pečeti.

a)      starosta

-         funkce je reprezentativní

-         svolává valnou hromadu CISH, o.s.

b)      tajemník

-         vyřizuje všechnu agendu CISH, o.s.¨

c)      kronikář

-         jeho hlavním úkolem je vedení kroniky a uchovávaní písemností tajemníkovy agendy

-               taktéž uchovávaní všech ostatních písemností nabytých v průběhu činnosti CISH, o.s.

d)      kulturní referent

-         je odpovědný za závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření

-         taktéž plní funkci místostarosty, v době nepřítomnosti starosty

-         rovněž odpovídá za hladký průběh kulturní či sportovní akce CISH, o.s.

e)      strážce pečeti

-         spravuje insignie CISH, o.s.

-         organizuje inauguraci nových členů


 1. Zastupují  CISH, o.s. navenek a jednají všichni společně, usnesení je přijato nadpoloviční většinou hlasů.

 2. Řídí činnost CISH, o.s.

 3. Za svou činnost odpovídají valné hromadě.

 4. Předkládají valné hromadě ke konci kalendářního roku zprávu o činnosti a hospodaření CISH, o.s.

 5. Funkční období výboru trvá 1 rok.

 6. Jestliže člen výboru v průběhu funkčního období odstoupí z funkce, převezme jeho funkci osoba, která se při posledních volbách do výboru umístila na místě, následujícím za zvoleným kandidátem.Článek V.

Zásady hospodaření

 1. CISH, o.s. není založen za účelem podnikání.

 2. Veškerá činnost je financována z členských příspěvků a sponzorských darů.

 3. Členům statutárního orgánu nepřísluší z výkonu této funkce žádná odměna.

 4. O výsledcích hospodaření vypovídá výroční zpráva o činnosti a hospodaření.


Článek VI.

Zánik CISH

CISH, o.s. zaniká dobrovolným zrušením z rozhodnutí valné hromady podle čl. V., č. 7 nebo smrtí posledního člena.

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Benjamin z IP 83.208.20.*** | 27.12.2009 23:02
V podstatě z navrženými stanovami souhlasím. Nechci a nebudu lpět na svém návrhu členské stratifikace, nicméně pokud určitá pravidla pro všechny členy nebudou zahrnuta do stanov (což dle mého názoru by nebylo ani dobré), tak by měla být součastí Interních předpisů CISH, o.s. K výše uvedenému návrhu změn stanov mám několik připomínek či návrhu ke změně:
1) sídlo - už jsme se o tom bavili na některé z posledních schůzí; předevím se to chce zeptat Katedry, zda by s takovou možností souhlasila - záležitost jednoho, dvou rozhovoru na začátku LS

2)Řádné členství:
- navrhuji změnit Čl.III písm.a) odst. 2. takto: O přijetí nového člena rozhoduje Hlavní výbor na základě písemné nebo ústní žádosti nebo navržením jedním z řádných členů při svém nejbližším zasedání.
- Čl.III písm.a) odst. 4. - je to obecně řečeno, což pro stanovy je dostačující a plně s tím souhlasím, avšak v Interních předpisech CISH, o.s. by mělo být jasně vysvětleno jak se má chápat ona aktivní účast na činnosti (teď mi ani nejde o to účastnit se akcí Cechu, jako především účast na schůzích, kde se o akcích hovoří a kde se připravují - jestli někdo na akci příjde či nikoliv, to už je věc jeho, do toho mu mluvit rozhodně nemůžeme).
- Čl.III písm.a) odst. 6. - souhlasím, ale je potřeba precizovat porušení stanov v Interních předpisech CISH, o.s. Ve stanovách jako takových se o porušení předpisů nijak nehovoří.

Externí členství
- Čl.III písm.b) odst. 2. - taktéž jako Čl.III písm.a) odst. 2.
- Čl.III písm.b) odst. 4. - taktéž jako Čl.III písm.a) odst. 6.

Čestné členství
- Čl.III písm.c) odst. 2. - ...Čestné členství je udělováno za zásluhy nejen činnost CISH, o.s. (tím chci říct, že takových Mannerhaimů, kteří obdrží čestné členství a o činnost Cechu se nezaslouží, může být víc - ale ta poznámka je jen tak na okraj)

3) Čl.IV
- všude, kde je použito statutární orgán bych zaměnil za slova Hlavní výbor (aby text byl sjednocený a kvůli blbostem by nám jej nevrátili z MVČR)
- Čl.IV Orgány CISH, o.s., Valná hromada odst. 6. - nevím jestli nění zmatečné psát, že VH rozhoduje o přijetí a zrušení členství (to je dostatečně zahrnuto u jednotlivých členstvích - takže bych to vynechal, ač chápu, že i na VH můžeme přijmout či zrušit členství, ale v podstatě je to zasedání Cechu, byť mírně odlišného charakteru)
- budu se opakovat, ale ke slovu Výbor bych dopsal Hlavní

4) chybička se vloudilasmile
- Čl. VI - CISH, o.s. zaniká dobrovolným zrušním Valné hromady podle čl. IV, č.7 nebo smrtí posledního člena (a ne čl.V - ale to je fakt detail)

Nejsem právník, navrhuji to z pozice laika, takže doufám, že nám Katka s tím pomůžesmile Jinak je to navrženy smysluplně, některé moje poznámky jsou zbytečně detailní, jiné poukazují na nedostatky schválených a nově navržených stanov. Mějte se!smile
Kuba z IP 134.76.63.*** | 9.2.2010 20:15
Souhlasím s Bene ve věci externího členství, ale dodal bych, že externí člen není členem valné hromady (viz např. www.adra.cz/adra/cz/kdo-jsme/stanovy-obcanskeho-sdruzeni-adra/ ).
- Otázce tzv. aktivních a neaktivní členů, bych žádné interní usnesení nevydával. Poněvadž podle spolkového zákonu nemužeš nikoho k činnosti nutit (3 paragraf, 1 odstavec, 83/1990 Sb.).
- Nakonec bych doplnil bych Benův návrh o to, aby se  změnilo ustanovení o valné hromadě V. článku, 9 odstavec: (Dosavaď) "Je usnášeníschopná, je-li přítomná alespoň (bez alespoň) polovina všech členů." (Nově doplněno) "Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů."
S dalšími body souhlasím. Pouze chci znovu zdůraznit, že (ne)aktivu členů nelze žádnými regulami disciplinovat. Tyto ustanovení se nalézali pouze ve stanovách korporací (cechů aj.) před ústavního období.
Zdarsmile
Kuba z IP 134.76.63.*** | 9.2.2010 20:42
Nyní se jsem si přečetl Ondrův návrh, který nahoře uveden. Přehledl jsem ho, poněvadž jsem se domníval, že jsou to současné stanovy.smile
Tím pádem moje přípomínka o externím členství pozbývá významu. Ostatní body i nadále preferuji. Myslím, že by ve stanovách mělo být uvedeno (oproti ondrovu návrhu), že valná hromada, aby mohla proběhnout, musít být nadpoloviční většina... jak bylo uvedeno v mé předchozí poznámce.

Pasmile
O. Kolář z IP 88.103.176.*** | 10.2.2010 17:39
Docela mě zaujala metoda, kterou mi doporučil známý - dlouholetý funkcionář jednoho sportovního spolku. Pokud se do půl hodiny po avizovaném začátku VH nesejde nebo neomluví většina členů, usnáší se VH ve složení, v jakém se sejde. Je to možná trochu komplikované, ale podle mě i tato alternativa stojí za zvážení.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a pět